pc6ÏÂÔØÕ¾£º°²È«¡¢¸ßËÙ¡¢·ÅÐĵÄרҵÏÂÔØÕ¾£¡ pc6Ê×Ò³|Èí¼þ·ÖÀà|pc6ÓÎÏ·Íø|pc6°²×¿Íø|pc6Æ»¹ûÍø|µçÄÔ°æ|µçÊÓÊг¡|Èí¼þ·¢²¼
ËùÔÚλÖãºÊ×Ò³ ¡ú ϵͳÈí¼þ ¡ú ϵͳÆäËü ¡ú vmware player v14.1.1.0ÖÐÎÄÃâ·Ñ°æ

vmware player

 v14.1.1.0ÖÐÎÄÃâ·Ñ°æ
 1. Èí¼þ´óС£º81.1M
 2. ¸üÐÂÈÕÆÚ£º2018/1/12
 3. Èí¼þÓïÑÔ£º¼òÌå
 4. Èí¼þÀà±ð£ºÏµÍ³ÆäËü
 5. Èí¼þÊÚȨ£ºÃâ·ÑÈí¼þ
 6. Èí¼þ¹ÙÍø£º
 7. ÊÊÓÃƽ̨£ºWinAll
Mac°æ
9·Ö
Èí¼þÆÀ·Ö
PC6±¾µØÏÂÔØÎļþ´óС£º81.1M ¸ßËÙÏÂÔظßËÙÏÂÔØÆ÷£¬ÌáËÙ50%
·¢²¼Èí¼þ
 1. À¶¹âÐéÄâ»úv1.2.3.1¹Ù·½°æ
 2. virtualBoxÖÐÎÄ°æv5.2.0.118431¹Ù·½°æ
 3. VMware Workstation(ÐéÄâ»úÈí¼þ)12.5
 4. ÔÆì÷ÐéÄâ»ú±¸·ÝÓë»Ö¸´Èí¼þV3.5.2710¹Ù
 5. VirtualBox(Ãâ·ÑÐéÄâ»ú)v5.1.28ÂÌÉ«°æ
 6. VMLite WorkStation3.2.6¹Ù·½°æ
 7. ÐéÄâ»ú±¸·ÝÈí¼þ(Xackup)v1.0.72ÂÌÉ«°æ
 8. Ìì¶ÜEsxÐéÄâ»úÊý¾Ý»Ö¸´Èí¼þv1.01±ê×¼
  1. CF2.0ÉͽðÁî»î¶¯µØÖ· CF2.0ÉͽðÁî»î¶¯ÁìÈ¡µØ
  2. ÔõôÓÃqqºÅ×¢²á΢ÐÅÕ˺ŠqqºÅ×¢²á΢ÐÅÕ˺ŽÌ
  3. ÎÞÏßÍøÂçÃÜÂëÆƽâWPA/WPA2½Ì³Ì(°ü½Ì°ü»á)
  4. ΢ÐŵçÄÔ°æÔõô²»ÓöþάÂëµÇ½ ΢ÐŵçÄÔ°æ²»
  5. QQ¿Õ¼äÏà²áÃÜÂëÆƽⷽ·¨ ³¬¼òµ¥ÊÊÓÃÈκÎQQ¿Õ
  6. °²×¿Ä£ÄâÆ÷BlueStacks°²×°Ê¹Óý̳Ì
  Èí¼þ½éÉܾ«Æ·ÍƼöÈËÆøÈí¼þÏà¹ØÎÄÕÂÍøÓÑÆÀÂÛÏÂÔصØÖ· ΪÄúÍƼö£ºÏµÍ³ÆäËüÐéÄâ»úÐéÄâ×ÀÃæ
  VMware PlayerÐéÄâ»úÐÔÄÜÉϺÍVMWareÊÇÍêÈ«Ò»ÑùµÄ£¬Ö»ÊÇÏà¶ÔÀ´Ëµ Player µÄ¹¦ÄÜÉٵ㣬µ«»»È¡»ØÀ´µÄÊÇÌå»ý¸üСÇÉ£¬¶øÇÒÈí¼þÍêÈ«Ãâ·Ñ£¬¸ü¼ÓÊʺϸöÈËÓû§Ê¹Óã¡ÐÔÄܺÍʹÓÃÉϸоõ±ÈÃâ·ÑµÄVirtualBox ÒªºÃ²»ÉÙ£¬Ç¿ÁÒÍƼöÒªÓÃÐéÄâ»úµÄÅóÓÑʹÓã¡VMware PlayerÊÇÒ»¸öÃâ·ÑÈí¼þ£¬¿ÉÒÔÈÃPCÓû§ÔÚWindows »òLinux PCÉϺÜÈÝÒ×µÄÔËÐÐÐéÄâ»ú¡£Ö§³ÖµÄ¸ñʽÓУºVMware Workstation¡¢GSX Server/ESX Server¡¢Microsoft virtual machines¡¢Symantec LiveState Recovery¡£vmware playerÈí¼þÌØÉ«¡¡¡¡Ö§³ÖÔÚһ̨¿Í»§»úÉÏÔËÐжà¸ö²Ù×÷ϵͳ£»
  ¡¡¡¡ÎÞÐè°²×°»òÕ߸´ÔÓµÄÉèÖü´¿ÉÌåÑéÔ¤ÉèÖõIJúÆ·µÄ¹¦ÄܺÍÌØÉ«£»
  ¡¡¡¡Ö§³ÖÔÚÖ÷»úºÍÐéÄâ»úÖ®¼ä¹²ÏíÊý¾Ý£»
  ¡¡¡¡Ö§³ÖÔËÐÐ32λºÍ64λµÄÐéÄâ»úϵͳ£»
  ¡¡¡¡Ö§³ÖµÚÈý·½Ô¤ÉèÖõÄÐéÄâ»úºÍ¾µÏñÎļþ£»
  ¡¡¡¡È«ÃæÖ§³ÖUSB 3.0É豸£»
  ¡¡¡¡Í¨¹ýÒ»¸öÖ±¹ÛµÄÖ÷Ò³½çÃæÇáËÉ·ÃÎÊÐéÄâ»úÉ豸¡£
  vmwareÐéÄâ»úÈκÎÈ˶¼¿ÉÒÔÃâ·ÑʹÓà VMware Player À´ÊÔÓÃеIJÙ×÷ϵͳ£¬²»ÐèÒªÖØÆô PC ¼´¿ÉÔÚ²»Í¬µÄ²Ù×÷ϵͳ֮¼äÇл»¡£Æ¾½è¼òµ¥µÄ°²×°£¬Ê¹ÓÃ×îÐ嵀 32 λºÍ 64 λ Windows ºÍ Linux ²Ù×÷ϵͳ´´½¨ÐéÄâ»ú±ÈÖ±½Ó°²×°¶àϵͳ¸üÇáËÉ¡£¿ÉÔËÐÐ 200 ¶àÖÖÊÜÖ§³ÖµÄ²Ù×÷ϵͳ£¬°üÀ¨ Windows 7¡¢Vista¡¢XP¡¢Ubuntu¡¢CentOS£¬ÒÔ¼°Ðí¶àÆäËû°æ±¾µÄ Windows¡¢Linux µÈµÈ¡£¸üÐÂÈÕÖ¾¡¡¡¡1¡¢È«ÃæÖ§³Öwindows10£¬¿É½«win10×÷ΪÐéÄâ»úºÍÖ÷»ú²Ù×÷ϵͳ
  ¡¡¡¡2¡¢Ôö¼ÓÒÔÏÂϵͳ֧³Ö£º
  ¡¡¡¡-Ubuntu 15.04
  ¡¡¡¡-Fedora 22
  ¡¡¡¡-CentOS 7.1
  ¡¡¡¡-RHEL 7.1
  ¡¡¡¡-Oracle Linux 7.1
  ¡¡¡¡-VMware Project Photon
  ¡¡¡¡3¡¢¸ß¼¶Í¼ÐÎÖ§³Ö£º
  ¡¡¡¡-DirectX 10
  ¡¡¡¡-OpenGL 3.3
  ¡¡¡¡4¡¢ÆäËû¸Ä½ø£º
  ¡¡¡¡-ÌáÉý¹ÒÆðºÍ»Ö¸´¼ÓÃÜÐéÄâ»úµÄÐÔÄÜ
  ¡¡¡¡-Ö§³Ö4kÏÔʾÆ÷ºÍ¸ß·Ö±æÂʽçÃæ
  ¡¡¡¡-Ö§³Ö¶àÏÔʾÆ÷²»Í¬DPIÉèÖÃ
  ¡¡¡¡-Ìí¼Ó΢ÈíLyncÒôƵºÍÊÓƵ»ØÉùÏû³ý
  ¡¡¡¡-Ôö¼ÓWin7ÐéÄâ»úUSB3.0Ö§³Ö
  ¡¡¡¡-¸Ä½ø±ê×¼°²×°³ÌÐò
  ¡¡¡¡-×ðÖØ×óÊÖÊó±êÏ°¹ßÓû§Ö÷»úÉ趨
  ¡¡¡¡-È¡ÏûLinux¿Í»§»úºÍÖ÷»úϵͳUnityģʽ
  °²×°ºó£¬ÌîдÓÊÏä¾Í¿ÉÒÔÓÀ¾ÃÃâ·ÑʹÓá£
  ¾«Æ·ÍƼöÐéÄâ»úÈí¼þÐéÄâ×ÀÃæÈí¼þ
  ¸ü¶à (18¸ö) >>ÐéÄâ»úÈí¼þÐéÄâ»úָͨ¹ýÈí¼þÄ£ÄâµÄ¾ßÓÐÍêÕûÓ²¼þϵͳ¹¦ÄܵÄÔËÐÐÔÚÒ»¸öÍêÈ«¸ôÀë»·¾³ÖеÄÍêÕû¼ÆËã»úϵͳ¡£¶øÐéÄâ»úÈí¼þ¾ÍÊÇÄܹ»Îª²»Í¬µÄ²Ù×÷ϵͳÌṩÐéÄâ»ú¹¦ÄܵÄÈí¼þ¡£ÏÖÔÚ³£ÓõÄÐéÄâ»úÈí¼þÄĸöºÃÓÖÓÐÄÄЩÐéÄâ»úÈí¼þ±È½ÏºÃÓÃÄØС
  1. virtualBoxÖÐÎÄ°æ105.8M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  2. VMLite WorkStation61.5M / ¼òÌå
  3. QemuÐéÄâ»úÄ£ÄâÆ÷5.9M / ¼òÌå
  4. VMware Workstation(ÐéÄâ»úÈí¼þ)294M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  5. JAVAÐéÄâ»ú14.3M / ¼òÌå
  6. VirtualBox(Ãâ·ÑÐéÄâ»ú)116M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  7. vboxÐéÄâ»ú87.4M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  8. ³¬ÍæÐéÄâ»ú404M / ¼òÌå
  9. prayaya v3ÐéÄâϵͳ6.1M / ¼òÌå
  10. »Û¾æÐéÄâ²Ù×÷ϵͳHopedotVOS6.7M / ¼òÌå
  ¸ü¶à (33¸ö) >>ÐéÄâ×ÀÃæÈí¼þ¾­³£ÐèÒª½øÐÐÈí¼þ²âÊÔ¸üУ¬ÓÐЩ³ÌÐòÔËÐÐÇ°±ØÐëÒª¹Ø±ÕһЩ³ÌÐò£¬·ñÔòÔËÐв»ÁË£¬»¹Óд°¿Ú´ò¿ªÌ«¶àÕÒ¶«Î÷Ò²±È½Ï·Ñʱ¼ä£¬ÐéÄâ×ÀÃæÈí¼þ¾Í¿ÉÒԺܺõĽâ¾öÀàËÆÎÊÌ⣬¿ÉÒÔ¿ªÆô¶à¸ö×ÀÃ棬ȻºóÉèÖÿì½Ý¼üÀ´×ÔÓÉÇл»Ñ§Ï°¹¤×÷Óé
  1. virtualBoxÖÐÎÄ°æ105.8M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  2. Dexpot(ÐéÄâ×ÀÃæ)4.5M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  3. DeskSpace(3DÐéÄâ×ÀÃæ)16.3M / ¼òÌå
  4. Ææδ°²È«×ÀÃæ26.5M / ¼òÌå
  5. Á¦ÐËÐéÄâ×ÀÃæÈí¼þ1.6M / ¼òÌå
  6. ÖÐÎÄÐéÄâ×ÀÃæÈí¼þ(Actual Virtual Desktops)9.2M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  7. ÐéÄâ×ÀÃæÈí¼þ(VirtuaWin)ÖÐÎÄ°æ147KB / ¼òÌå
  8. Ò»ºô°ÙÓ¦×ÀÃæµ¼º½20.1M / ¼òÌå
  9. ÌìÏÂ×ÀÃæÐã2.6M / ¼òÌå
  10. virgoÐéÄâ×ÀÃæ3KB / ¼òÌå
  ÏÂÔصØÖ·
  1. vmware player v14.1.1.0ÖÐÎÄÃâ·Ñ°æ

   ±¾µØ¸ßËÙÏÂÔØ
  2. PC°ævmware player²é¿´ÏêÇé vmware player v14.1.1.0ÖÐÎÄÃâ·Ñ°æ
  3. Mac°æÐéÄâ»úmacϵͳ²é¿´ÏêÇé ÐéÄâ»úmacϵͳ V10.1.1
   ÐéÄâ»úmacϵͳ V10.1.1(רҵ°æ)
  ÆäËû°æ±¾ÏÂÔØ

  ÈËÆøÈí¼þ

  1. adobe air10M / ¼òÌå
  2. Classic Shell6.3M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  3. VMware Workstation(ÐéÄâ»úÈí¼þ)294M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  4. Wine(LinuxÏÂÔËÐÐWindows³ÌÐò)21.7M / Ó¢ÎÄ
  5. Win10¹Ù·½Õýʽ°æ3.56G / ¼òÌå
  6. FileTypesMan68KB / ¼òÌå
  7. ºÃÓÃÒ»¼üÖØװϵͳ9.8M / ¼òÌå
  8. Çý¶¯¾«ÁéÈí¼þ¹ÜÀí10.7M / ¼òÌå
  9. VC Redist Installer(VCÔËÐпâ)47.5M / ¼òÌå
  10. Connectify Pro Ãâ·Ñ°æ7.0M / ¼òÌå
  ³§ÉÌÆäËûÏÂÔØ
  µçÄ԰氲׿°æIOS°æMac°æ
  1. ¿ì³µ(FlashGet)7.4M / ¼òÌå
  2. VeryCD µç¿(easyMule)4.3M / ¼òÌå
  3. Operaä¯ÀÀÆ÷42.3M / ¼òÌå
  4. °¢ÀïͨÃâ·ÑÍøÂçµç»°5.8M / ¼òÌå
  5. ¹âӰħÊõÊÖ19.1M / ¼òÌå
  6. 360°²È«ä¯ÀÀÆ÷7.038.2M / ¼òÌå
  7. ¸ñʽ¹¤³§46.4M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  8. 365×ÀÃæÈÕÀú9.6M / ¼òÌå
  9. ǧǧ¾²Ìý²¥·ÅÆ÷6.8M / ¼òÌå
  10. ¸£ê¿PDFÔĶÁÆ÷(Foxit Reader)105M / ¼òÌå
  1. ºÚ°µÓëħÊÞ178.7M / ¼òÌå
  2. SD¿¨Å®Ó¶(SD Maid Pro)4.3M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  3. ezPDF Reader25.6M / Ó¢ÎÄ
  4. º½°à¹Ü¼Òapp38.9M / ¼òÌå
  5. ˳·áËÙÔË22.4M / ¼òÌå
  6. Ò»¼üÇåÀí For Android1.1M / ¼òÌå
  7. CCÀ´µçìÅͼ8.4M / ¼òÌå
  8. ÌìÆøͨapp15.4M / ¼òÌå
  9. ³¾ÊÀÖ®ÕË0KB / ¼òÌå
  10. ÕÆÔÄiReader16.0M / ¼òÌå
  1. ÖÕ½áÕß2ÉóÅÐÈÕÊÖÓÎios°æ729M / ¼òÌå
  2. È¥ÄĶùiPad°æ139M / ¼òÌå
  3. ÐÜè¿´ÊéiPad°æ32.9M / ¼òÌå
  4. Ó°ÒôÏÈ·æiPad°æ32.5M / ¼òÌå
  5. WPS iPad°æ228M / ¼òÌå
  6. ´óÖÚµãÆÀiPad°æ330M / ¼òÌå
  7. Word iPad°æ478M / ¼òÌå
  8. PowerPoint iPad°æ499M / ¼òÌå
  9. Office iPad°æ225M / ¼òÌå
  10. °Ù¶ÈÌù°ÉiPad°æ152M / ¼òÌå
  1. ¶à±¦ÓÎÏ·ºÐMac°æ90M / ¼òÌå
  2. ios5.1¹Ì¼þ802M / ¼òÌå
  3. Adobe Photoshop CS6 Mac°æ1.01G / ¼òÌå
  4. Ó¢ÐÛÁªÃËMac°æ6.10G / Ó¢ÎÄ
  5. magican for mac12.1M / ¼òÌå
  6. Ϻ¸èMac°æ56.6M / ¼òÌå
  7. Å·Åóä¯ÀÀÆ÷for mac63M / ¼òÌå
  8. Cs Mac°æ528M / Ó¢ÎÄ
  9. СºìÉ¡Mac°æ295.6M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ]
  10. ÌìÌ춷µØÖ÷Mac°æ21.7M / ¼òÌå
  Ïà¹ØÎÄÕÂ
  1. PDÐéÄâ»úÔõôÍêȫжÔØ PDÐéÄâ»úÍêȫжÔØ·½·¨
  2. Mac pdÐéÄâ»úÔõôÓëMacÖ÷»ú²»¹²Ïí Mac pdÐéÄâ»úÈçºÎÓëMacÖ÷»ú²»¹²
  3. Mac pdÐéÄâ»úÔõô¸ü¸ÄÍøÂçMACµØÖ· Mac pdÐéÄâ»úÈçºÎ¸ü¸ÄÍøÂçMACµØ
  4. Mac pdÐéÄâ»úÔõôÉèÖÃϵͳ×Ô¶¯ÔÝÍ£ Mac pdÐéÄâ»úÈçºÎÉèÖÃϵͳ×Ô¶¯
  5. Mac pdÐéÄâ»ú¹Ø±ÕʱÔõô·ÃÎÊÓ²ÅÌ Mac pdÐéÄâ»ú¹Ø±ÕʱÈçºÎ·ÃÎÊÓ²ÅÌ
  6. MacÔõô·ÃÎÊpdÐéÄâ»úÎļþ¼Ð MacÈçºÎ·ÃÎÊpdÐéÄâ»úÎļþ¼Ð
  7. win10 10565ÈçºÎÔÚÐéÄâ»úÖÐÔËÐÐÐéÄâ»ú
  8. VMware Fusion 8°²×°Win10½Ì³Ì
  9. MacÐéÄâ»úÄÚ´æÔõô·ÖÅä?ÐéÄâ»úÄÚ´æ²»×ã½â¾ö°ì·¨
  10. RetinaÆÁMacbook×°ÐéÄâ»úϵͳͼ±ê̫СÔõô°ì?
  ²é¿´ËùÓÐÆÀÂÛ>>ÍøÓÑÆÀÂÛ¹²4Ìõ
  ·¢±íÆÀÂÛ ÄúµÄÆÀÂÛÐèÒª¾­¹ýÉóºË²ÅÄÜÏÔʾ
  ¾«²ÊÆÀÂÛ
  ×îÐÂÆÀÂÛ
  µÚ 4 Â¥ ºÓ±±ºªµ¦ÁªÍ¨ADSL PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2017/12/7 0:46:13
  有没有安装虚拟机的教程呀 Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
  µÚ 3 Â¥ ÃÀ¹úPC6.COM PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2016/9/20 2:11:40
  牛逼好用 Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
  µÚ 2 Â¥ CZ88.NETÿ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2015/12/19 10:23:39
  牛逼好用 Ö§³Ö( 3 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
  µÚ 1 Â¥ Öйú ¿ÍÈË ·¢±íÓÚ: 2012/11/8 11:48:45
  ÎÒÏÂÀ´¿´¿´£¬²»»á£¬Ñ§Ï°Ñ§Ï° Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
  ÈÈÃŹؼü´Ê
  1. ΢ÐŵçÄÔ°æ
  2. ÌÚѶqq
  3. QQÒôÀÖ
  4. ѸÀ×
  5. WPS
  6. Çý¶¯¾«Áé
  7. ÃÀͼÐãÐã
  8. ³´óʦ
  9. Ëѹ·ÊäÈë·¨
  10. chrome
  11. Ëѹ·ä¯ÀÀÆ÷
  12. itunes
  13. ±©·çÓ°Òô
  14. ¿á¹·ÒôÀÖ
  15. 360°²È«ÎÀÊ¿
  16. Çý¶¯ÈËÉú

  钱柜qg777老虎机手机版

  百度360搜索搜狗搜索